Regulamentul editiei din 2019

  

 

Regulamentul oficial de desfășurare a concursului interșcolar – editia 2019 (format pdf)

Formular de înscriere – ediția 2019 (format pdf)

 

REGULAMENT OFICIAL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI INTERȘCOLAR
“ȘCOALA RECICLĂRII – PREZENT ȘI VIITOR VERDE”

 

 1. Organizatori: Primăria Municipului Ploieşti prin Regia Autonomă de Servicii Publice Ploieşti (RASP).

   

Parteneri: SC ROSAL GRUP SA Sucursala Ploiești, Inspectoratul Școlar Județean Prahova și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”,

 

 1. Participanţi: La acest concurs pot participa unităţile de învăţământ din municipiul Ploieşti care au înscriși la școlarizare elevi de la clasele 0 –XII.

 

 1. Înscrierea în concurs se face prin completarea formularului de participare (Anexa) și transmiterea acestuia către RASP la nr. de fax 0244/513670 sau scanat prin e-mail la protectiamediului@rasp.ro precizând coordonatorul de proiect, datele de identificare ale acestuia (telefon/mail) cât și numărul de elevi școlarizați în cadrul unității de învățămînt.

Înscrierea se poate face în perioada 01.03.2019 – 15.03.2019, numărul de şcoli participante fiind nelimitat.

Validarea înscrierilor se va face prin acordarea unui număr de înregistrare de către RASP fiecărei unităţi de învăţământ în parte.

 

 1. Scopul şi obiectivul concursului

Scopul proiectului este acela de a furniza elevilor informații utile privind comportamentul ecocivic, de a-i antrena în acțiuni ce au ca scop protejarea mediului de viață urban şi de a forma cetăţeni responsabili şi preocupaţi de mediul înconjurător.

Obiectivul general este formarea unei atitudini responsabile pentru protejarea mediului înconjurător.

În secundar, în cadrul campaniei, vom proceda la aplicarea practică a cunoştinţelor teoretice acumulate prin precolectarea selectivă a deşeurilor la nivelul unităţilor de învăţământ participante în competitie.

 

 1. Perioada de desfăşurare

Desfăşurarea concursului va avea loc în perioada 01.03.2019 – 31.05.2019 prin diseminarea materialelor educative în rândul coordonatorilor de proiect desemnaţi la nivel de unitate de învăţământ participantă, susţinerea de seminarii în unitățile de învățământ care le solicită și concomitent colectarea deșeurilor valorificabile la nivelul fiecărei unități de învățământ.

 

 1. Precizari privind colectarea deşeurilor
 2. Dotarea unităţilor de învăţământ participante cu saci/recipienţi de precolectare pentru următoarele tipuri de deşeuri: hârtie/carton, mase plastice/metal, sticlă, deșeuri de echipamente electrice și electronice și ulei alimentar uzat.
 3. Deşeurile vor fi colectate selectiv în saci/recipienţii puşi la dispoziţie de operatorul de salubritate pe culori în funcţie de fracţiile colectate separat.
 4. Nu vor fi amestecate între ele fracțiile colectate selectiv sau deșeurile reciclabile cu deşeurile menajere.
 5. Deșeurile colectate selectiv vor/pot fi stocate temporar de fiecare unitate de învăţământ până la predarea lor către operatorul de salubritate (ROSAL GRUP). Pentru a uşura transportul echipamentelor electrice și electronice, operatorul poate prelua acest tip de deşeu de la locuinţa elevilor participanţi în contul unităţii de învăţământ, dacă locuinţa se află în municipiul Ploieşti.
 6. Predarea deşeurilor se face numai prin cântărire, fiind emis de către operatorul de salubritate ROSAL un bon în care va fi înscrisă cantitatea predată. Pentru deșeurile de echipamente electrice și electronice cantitatea acestora va fi completată la Centrul Municipal de colectare DEEE, iar adeverința va fi transmisă electronic profesorului coordonator.
 7. Colectarea deşeurilor se va face săptămânal sau ori de câte ori este necesar, în urma apelului telefonic, efectuat de către coordonatorul de proiect/unitatea de învăţământ, la dispeceratul ROSAL (0244/546627) sau la dispeceratul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PLOIEȘTI – RASP (0244984/ 0800800884).

 

 1. Centralizarea rezultatelor

Evidenţa cantităţilor colectate se face atât de coordonatorul proiectului cât şi de către Operatorul de salubritate. Cantitatea deşeurilor va fi centralizată de către aceştia şi transmisă săptămânal/lunar către organizatorii proiectului pentru întocmirea clasamentului final al competiţiei.

 

 1. Anunţarea oficială a rezultatelor finale

Anunţarea oficială a rezultatelor se va face în cadrul festivităţii de premiere.

 

 1. Premiile acordate/criterii:

Premiile sunt acordate pe baza criteriului cantitatea totală a deşeurilor colectate selectiv raportată la numărul de elevi ai fiecărei unități de învățământ.

Premiile acordate câştigătorilor se vor decerna cu ocazia acţiunilor desfăşurate de Ziua Mondială a Mediului:

Premiul I, Premiul II si Premiul III se acordă primelor trei unități de învățământ care au cea mai mare cantitate de deșeuri colectată selectiv, raportată la numarul de elevi scolarizați, în ordine descrescătoare.

Mențiunea DEEE și Mențiunea UAU se acordă unităților de învățământ care au colectat cea mai mare cantitate de deșeuri de echipamente electrice și electronice, respectiv ulei alimentar uzat.

Alte precizări

Pe parcursul derulării competiţiei unităţile de învăţământ vor primi materiale informativ-educative şi sprijin tehnic din partea RASP Ploiesti şi ROSAL Grup SA Sucursala Ploiești.

Şcolilor premiate li se va acorda titlul de “Şcoală top în educația reciclării”.

În cazul neprezentării şcolilor câştigătoare la festivitatea de premiere, premiul va putea fi ridicat în termen de 30 zile calendaristice, începând cu ziua următoare anunţării câştigătorului, de la sediul RASP din Piaţa Victoriei nr. 17, telefon 0244/541071.

Şcolile participante care, din orice motiv, neimputabil Organizatorului, nu îşi ridică premiul în termenul prevăzut de regulament pierd drepturile de câştigător şi nu pot solicita, prin nici un mijloc, atribuirea premiului, acesta urmând a fi reportat pentru alte acțiuni.

 

10 . Festivitatea de premiere va avea loc o dată cu acțiunile dedicate Zilei Mediului în data de 5 iunie 2019 locația și ora urmând a fi comunicate ulterior participanților. În timpul prezentărilor efectuate la sediul fiecărei unități de învățământ se vor/pot prelua imagini în scopul documentării evoluției programului. Acestea pot fi postate pe siteul organizatorului și/sau pe paginile de social-media.

 

11 . Clauze finale

Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial al Concursului, potrivit celor menţionate mai sus.

Organizatorii au dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu anunțarea în prealabil a participanţilor.

Modificarea îşi produce efectele de la data publicării informaţiilor care o anunţă şi a afişării lor pe paginile de internet menţionate.

Lista şcolilor înscrise în competiţie şi regulamentul concursului vor fi publicate pe site-ul Primăriei Municipiului Ploieşti (www.ploiesti.ro) şi/sau cel al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti (www.rasp.ro).